MES PATRIOT®

Výrobní informační systém

MES PATRIOT pro řízení výroby

Systém, který dá výrobě řád a přinese úsporu nákladů i času

Společnost dataPartner již 25 let vyvíjí výrobní informační systém MES Patriot a pomáhá výrobním společnostem získat konkurenční výhodu, zlepšit řízení práce, dosáhnout úspor a najít volné kapacity. Sledování výroby umožňuje monitoring nejdůležitějších parametrů výroby v reálném čase. Práce s on-line daty z výroby umožňuje pomocí moderních technologií provádět analýzy a rychle reagovat na vzniklé problémy, sledovat a „vidět výrobu on-line“ a hledat cesty, jak ušetřit ve vašich procesech, dělat věci lépe, efektivněji a rychleji. MES Patriot monitoruje procesní parametry, sleduje nakupované díly, kontroluje odvádění výroby a vyhodnocuje procesní chyby.

Mám zájem o
online prezentaci

Plánování výroby
Zohledňuje aktuální stav a možnosti výrobních, materiálových a lidských zdrojů, časovou dostupnost strojů, zásob a výrobních zařízení.

Sledování výroby


Pro výrobu je důležitý neustálý přehled. Ať už vaše firma potřebuje grafy, tabulky nebo jiné formuláře, můžeme je zobrazit.

Řízení údržby
Kromě základní evidence umožňuje plánování údržby a vyhodnocování nákladů na údržbu.

Podpora svařování
Aplikace Patriot Welding Process podporuje plnění požadované dokumentace a řízení svařovacích procesů.

Plánování výroby
Zohledňuje aktuální stav a možnosti výrobních, materiálových a lidských zdrojů, časovou dostupnost strojů, zásob a výrobních zařízení.

Sledování výroby


Pro výrobu je důležitý neustálý přehled. Ať už vaše firma potřebuje grafy, tabulky nebo jiné formuláře, můžeme je zobrazit.

Řízení údržby
Kromě základní evidence umožňuje plánování údržby a vyhodnocování nákladů na údržbu.

Podpora svařování
Aplikace Patriot Welding Process podporuje plnění požadované dokumentace a řízení svařovacích procesů.

Moduly systému MES Patriot

MES Patriot – Plánování výroby

Modul pro plánování výroby pracuje podle stavu kapacity dle metodiky MRP II. Zohledňuje aktuální stav a možnosti výrobních, materiálových a lidských zdrojů, časovou dostupnost strojů, zásob a výrobních zařízení. Vypočítává předpověď průběhu výrobního procesu a vyhodnocuje nejlepší způsob řešení náhlých změn ve výrobním procesu s ohledem na výsledky realizace zakázek. Stěžejní vazbou je propojení s kusovníkem do libovolné úrovně podsestav a napojení na systém řízení zásob, součástí je i zpětná vazba do modulu Odvádění výroby a výrobní postupy jednotlivých úkonů s normovanými časy. Kontroluje plnění výrobních zakázek, sleduje dodržování termínů a optimální úroveň zásob. Aktuálně vyhodnocuje stav zpracovaných objednávek pro řízení výroby.

Důležitou funkcí je efektivní zpětná vazba z výroby prostřednictví modulu Odvádění výroby. Princip sledování a vyhodnocování (zpětné vazby) je následující:

 • Pracovníci se přihlašují do systému pomocí terminálu u svého pracoviště.
 • Systém zpracovává data o okamžitém stavu zpracování zakázky.
 • S napojením na systém údržby jsou informace o výrobních kapacitách vždy aktuální.
 • Jsou zajištěny výstupy (reporty) o kapacitách výroby a stavech zakázek.
 • Všechny editační kroky jsou archivovány – je zajištěna dohledatelnost realizovaných operací.

MES Patriot – Plánování výroby

Modul pro plánování výroby pracuje podle stavu kapacity dle metodiky MRP II. Zohledňuje aktuální stav a možnosti výrobních, materiálových a lidských zdrojů, časovou dostupnost strojů, zásob a výrobních zařízení. Vypočítává předpověď průběhu výrobního procesu a vyhodnocuje nejlepší způsob řešení náhlých změn ve výrobním procesu s ohledem na výsledky realizace zakázek. Stěžejní vazbou je propojení s kusovníkem do libovolné úrovně podsestav a napojení na systém řízení zásob, součástí je i zpětná vazba do modulu Odvádění výroby a výrobní postupy jednotlivých úkonů s normovanými časy. Kontroluje plnění výrobních zakázek, sleduje dodržování termínů a optimální úroveň zásob. Aktuálně vyhodnocuje stav zpracovaných objednávek pro řízení výroby.

Důležitou funkcí je efektivní zpětná vazba z výroby prostřednictví modulu Odvádění výroby. Princip sledování a vyhodnocování (zpětné vazby) je následující:

 • Pracovníci se přihlašují do systému pomocí terminálu u svého pracoviště.
 • Systém zpracovává data o okamžitém stavu zpracování zakázky.
 • S napojením na systém údržby jsou informace o výrobních kapacitách vždy aktuální.
 • Jsou zajištěny výstupy (reporty) o kapacitách výroby a stavech zakázek.
 • Všechny editační kroky jsou archivovány – je zajištěna dohledatelnost realizovaných operací.

MES Patriot – Sledování výroby

Pro výrobu je důležitý neustálý přehled. Ať už vaše firma potřebuje grafy, tabulky nebo jiné formuláře, můžeme je zobrazit.

K tomuto účelu používáme tovární velkoplošné obrazovky nebo displeje nebo jakékoli zařízení s internetovým prohlížečem.

MES Patriot – Sběr procesních dat

Sběr dat ze strojů a výrobních linek poskytuje aktuální informace o výrobě, stavu produkce, počtu výrobků, počtu vadných kusů nebo prostojích, které navíc může operátor interaktivně doplnit údaji o jejich příčinách.

Více

Moderní technologie sběru dat z výrobních strojů nebo zadávání prostřednictvím výrobních terminálů zajišťuje bezchybné zpracování, kterého je často obtížné dosáhnout při ručním zadávání do předem definovaných formulářů. Informace o výrobních operacích jsou přesné a podrobnosti o provedené práci lze přenášet přímo do systému ERP. Součástí je kompletní evidence výroby, objednávek, použitého materiálu, dílů výrobku, včetně historických údajů.

MES Patriot – OEE a Vizualizace

Umíme přehledně a v přesných číslech zobrazit využitelnost strojů, jejich prostoje a vytížení. On-line vypočítáváme a zobrazujeme užitečné ukazatele OEE, stav rozpracovanosti zakázek i další pro výrobu potřebná procesní data.

Více

Podle požadavků zákazníka vypočítáváme a vyhodnocujeme klíčové parametry, které vznikají při výrobě, neboť víme, jak je pro výrobu důležité mít stálý přehled. Ať už vaše společnost potřebuje diagramy, tabulky nebo jiné formuláře, dokážeme je zobrazit. K tomuto účelu používáme velké obrazovky nebo displeje v továrně nebo jakékoli zařízení s webovým prohlížečem.

MES Patriot – Traceabilita (výrobků i obalů)

Užitečnou součástí je modul Traceabilita výrobků i obalů. Pro zajištění správné funkčnosti je nutná kvalitní technologie jednoznačné identifikace.

Více

Pro tyto účely se vedle nejnovější technologie RTLS pro lokalizování výrobku od fy SIEMENS využívají i další technologie průmyslového značení a čtení, jako jsou čárové a 2D kódy, NFC nebo RFID. Pokud výrobek svých charakterem neumožňuje být ekonomicky efektivně jednoznačně identifikován, dokážeme jednoznačnou identifikaci zajistit pomocí sledování pracovního obalu (blistru) a pozice výrobku v něm.

Traceabilita zajišťuje dopřednou i zpětnou dohledatelnost (sledovanost) výskytu výrobku nebo jeho součásti ve výrobním procesu:
Při dopředné dohledatelnosti zajistí vyhledání všech výrobků nebo dílů, které obsahují zadanou komponentu nebo materiál, a to jak v probíhající výrobě, tak již mezi odvedenými výrobky (hledávání dotčených výrobků, na základě podnětu inspekce kvality). Zpětná sledovatelnost umožní vyhledat veškeré součásti a šarže materiálu použité v již odvedeném výrobku (např. pro zpětné dohledávání příčiny zákaznické reklamace).

Systém Traceability lze využít i pro řízení kvality výroby, pro možnost provedení „on-line“ korekčního zásahu, pozastávky výrobku nebo přepravního boxu nebo šarže materiálu při výskytu neshody ve sledované kvalitě. Například pokud v průběhu výroby zjistí kontrola neshodu ve kvalitě: např. vstup špatné šarže materiálu, může okamžitě identifikovat a dohledat veškeré rozdělané díly a hotové výrobky, které jsou touto šarží dotčeny. Zásah bude účinný operativně, a to ještě před odvedením postižených výrobků zákazníkovi.

MES Patriot – Systém rychlé reakce

Monitorování a sledování výroby může být doplněno o funkce se schopností efektivně reagovat na výskyt chyb ve výrobě. Takové funkce obsahuje modul Systémem rychlé reakce, FRS, který výrazně snižuje četnosti a délku neplánovaných přerušení výroby.

Více

Je to díky použití propracovaného systému upozorňování odpovědných pracovníků na poruchy ve výrobě, včetně eskalace neřešených událostí. FRS výrazně zkracuje doby odezvy na výrobní incidenty, rychle identifikace a eliminuje prostoje. Výstupy informací předává do výrobního plánu, do sledování výpadků a odchylek výrobních trendů. Součástí výstupů jsou i protokoly událostí o výskytu poruch a jejich řešení.

MES Patriot – Řízení údržby

Informační systém pro řízení údržby Patriot® 3.0 spadá do skupiny systémů označovaných jako CMMS (Computerized Maintenance Management Systems) nebo EAMS (Enterprise Asset Management Systems). S jeho pomocí můžete řídit údržbu výrobního i nevýrobního majetku, spravovat technologické celky i jednotlivé stroje, ale lze jím také řešit údržbu budov a jejich částí. Systém řízení údržby dokáže v rámci MES koordinovat odstávky s výrobními plány a predikovat dobu do poruchy výrobního zařízení. To přispívá ke zvýšené míře využití výrobních prostředků při optimálních nákladech na jejich údržbu a vysoké spolehlivosti.

MES Patriot – Řízení údržby

Informační systém pro řízení údržby Patriot® 3.0 spadá do skupiny systémů označovaných jako CMMS (Computerized Maintenance Management Systems) nebo EAMS (Enterprise Asset Management Systems). S jeho pomocí můžete řídit údržbu výrobního i nevýrobního majetku, spravovat technologické celky i jednotlivé stroje, ale lze jím také řešit údržbu budov a jejich částí. Systém řízení údržby dokáže v rámci MES koordinovat odstávky s výrobními plány a predikovat dobu do poruchy výrobního zařízení. To přispívá ke zvýšené míře využití výrobních prostředků při optimálních nákladech na jejich údržbu a vysoké spolehlivosti.

Systém řízení údržby PATRIOT® 3.0 podporuje obnovu objektů s užitím všech strategií údržby:

Korektivní (po poruše)
Rychlé odstranění poruchy.

Preventivní (periodická)
Předem nastavené intervaly.

Diagnostická
Podle technického stavu.

Prediktivní (předvídaná)
Vyhodnocení významných parametrů.

Korektivní (po poruše)
Rychlé odstranění poruchy.

Preventivní (periodická)
Předem nastavené intervaly.

Diagnostická
Podle technického stavu.

Prediktivní (předvídaná)
Vyhodnocení významných parametrů.

IS řízení údržby PATRIOT je modulární

Základní, pro běh nezbytná sestava funkcionalit obsahuje:

 • Registr objektů údržby (popis technických míst, kritičnost zařízení, hierarchie)
 • Seznam lidských zdrojů (adresář osob vč. sledování dovedností a kurzů)
 • Technická dokumentace strojů a zařízení (elektronická archivace)
 • Kiosky údržby (obrazovky pro práci údržbářů se systémem)
 • Požadavky na údržbu (pracovní příkazy, výkazy práce)
 • Reporty (grafy a výstupy z dění na údržbě)
 • Checklisty, popisy práce, propadlé termíny (souhrnný přehled)
 • Správa dokumentace (dokumentace a přílohy v digitální formě, elektronická archivace)
 • Layout míst údržeb (mapa s vyznačenými objekty údržby v poruše)
 • Notifikace, eskalace (sledování plnění požadavků údržby)
 • Sledování nákladů

 

Nadstavbové moduly, které si může uživatel volitelně doplnit:

 • Plánování údržeb (kalendář událostí)
 • Plánování zdrojů (pracovníci, materiál a ND, nástroje, výrobní čas, finance, externí zdroje)
 • Skladová evidence náhradních dílů a řízení jejich zásob
 • Sběr provozních dat, monitorováním technického stavu (kategorie SCADA)
 • Provozní spolehlivost kritického zařízení (s využitím Weibullovo analýzy)
 • Prediktivní údržba a optimalizace preventivní údržby
 • Plánování a rozvrhování údržby na základě OEE a dalších ukazatelů výkonnosti údržby
 • Modul obecné integrace se systémem ERP Mobilní aplikace pro telefony a tablety (sběr diagnostických dat, vykazování činností údržby, přístup k dokumentaci)
 • Vizualizace údajů pomocí rozšířené reality

 

Výhody použití IS řízení údržby PATRIOT

Minimalizuje počet neplánovaných odstávek a tím zvyšuje spolehlivost výroby, dokáže významně prodloužit životnost výrobních zařízení a tím zvýšit ekonomičnost výroby. Optimalizuje termíny pro výkon plánovaných úkonů v údržbě, čímž přispívá ke snížení provozních nákladů. Tím přispívá k vyššímu využití výrobních prostředků při optimálních nákladech na jejich údržbu a udržení vysoké spolehlivosti.

Důležitou pomůckou jsou také reporty, zprávy o činnosti údržby. Reporty dokáží rychle a přehledně vyhodnotit aktuální stav údržby z více pohledů, četnost poruch u jednotlivých zařízení nebo výrobních celků, na základě historických i aktuálních dat. Reporty lze vybírat ze sady již osvědčených, často vyžadovaných nebo si je individuálně připravit. Prakticky každý report poskytuje možnost vlastního nastavení a uložení filtrů, díky nimž lze náhled na požadovaná data ještě dále přizpůsobit.

Velmi důležitou roli hraje správná terminologie, ergonomické a intuitivní uživatelské prostředí. Názvosloví je v souladu s normativem ČSN EN 13306 (010660) ed. 2: Údržba – Terminologie údržby, což sjednocuje pojmy a usnadňuje komunikaci napříč komunitou údržby a správy majetku. Ergonomické a intuitivní uživatelské prostředí je zpracováno v jednotném duchu a umožňuje v úrovni od obrazovek terminálů údržby až k plánovacím formulářům snadné a intuitivní ovládání. Součástí uživatelských rozhraní jsou i mobilní prostředky, chytré telefony a tablety, které poskytují pracovní prostředí konzistentní s celým systémem. Tato skutečnost u koncových zákazníků významně přispívá ke snazšímu zavádění systému PATRIOT® 3.0 do praxe a k jeho bezproblémové akceptaci všemi pracovníky.

Využití provozních dat

Systém řízení údržby PATRIOT® 3.0 umožňuje provádět automatický sběr a vyhodnocování provozních údajů udržovaných zařízení. Jeho součástí je systém SCADA, volitelně doplnitelný o diagnostiku. Více zde.

Optimalizace plánu údržeb

Velmi užitečnou funkcí je optimalizace časového plánu periodické preventivní údržby. Více zde.

Analytické a statistické metody

Modul prediktivní údržby obsahuje statistickou výpočtovou metodu, která se opírá o Weibullovu analýzu. Systém řízení údržby provede výpočet parametrů. Více zde.

CRYSTAL pro řízení údržby

Řada provozovatelů nyní začíná s hlubším pohledem na správu majetku nebo dosud pro údržbu používá evidenční systém, případně si chtějí moderní řízení údržby vyzkoušet na pilotním projektu. Těm je věnována edice CRYSTAL. Více zde.

Z historie IS řízení údržby PATRIOT – více než 20 let zkušeností

Vývoj systému pro řízení údržby začal ve společnosti dataPartner již v roce 2001. Od roku 2005 se dataPartner stal kolektivním členem České společnosti pro údržbu (ČSPÚ), což výrazné ovlivnilo vývoj systému a vzniklý produkt zahrnul požadavky normativů údržby. V roce 2016 byl původní systém pro řízení údržby PATRIOT podstoupen dceřiné společnosti NUMERICA. Protože byl v té době na trhu již více než 15 let, jednalo se vyzrálý produkt, jeho koncepce však byla zastaralá a bylo nutné ho přepracovat. Ve společnosti NUMERICA vznikl za spolupráce vývojářů SW, specialistů na údržbu z České zemědělské univerzity v Praze a z České společnosti pro údržbu moderní informační systém, který využívá nové IT technologie. Nově vzniklý framework také poskytuje platformu pro implementaci dalších funkcionalit výrobních informačních systémů kategorie MES.

Podpora svařovacích procesů, Patriot Welding Process

Aplikace Patriot Welding Process podporuje plnění požadované dokumentace a řízení svařovacích procesů při výrobě ocelových konstrukcí podle EN 1090 a svařování podle ISO 3834.

Jedná se o modulární řešení, může být aplikováno od malých firem po velké podniky – od malých dílců až po obrovské konstrukce. Software automaticky podle struktury zakázky, vyhledává svářeče, WPS, WPQR, doplňkové NDT kontroly a umožňuje tisk všech potřebných dokumentů k zakázce. Zároveň obsahuje i předvyplněné tiskopisy, např. Výrobní průvodku, Plán jakosti, Plán kontroly, seznamy svářečů, WPS a WPQR, Deklaraci „CE“ a další.

Na každé zakázce se mohou vyskytovat i tisíce svarů, proto je vhodný software PATRIOT® Welding Process, který zásadním způsobem sníží administrativu a zaručí, že evidence bude vedena přesně podle požadavků kontrolních orgánů a norem. Po zadání základních údajů se automaticky nabídne z databáze vhodná WPS i svářeč, jehož kvalifikace odpovídá charakteristice svaru. Pokud údaje o svaru obsahují data o poměru zatížení a druhu směru namáhání, software automaticky navrhne i doplňující NDT kontroly.

Více na www.weldingprocess.cz

Mám zájem o
online prezentaci